Serbian (Latin)

Učlani se

Kratko uputstvo

Molimo sve zainteresovane za učlanjenje kada preuzmete i popunite formular, snimite ga na vaš hard disk. Popunjeni formular pošaljite na email adresu anli@sezampro.rs

Formular za učlanjenje

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday181
mod_vvisit_counterYesterday98
mod_vvisit_counterThis week485
mod_vvisit_counterLast week740
mod_vvisit_counterThis month1517
mod_vvisit_counterLast month2625
mod_vvisit_counterAll days231219

Ko je online

Imamo 20 gostiju na mreži

Prijatelji sajta

Galerije i muzeji

Uputstvo za osnivanje skupštine stanara PDF Štampa El. pošta
Da bi vlasnici stanova, poslovnog prostora i nosioci stanarskog prava (korisnici) mogli da ostvare prava investicionog i tekućeg održavanja nad zajedničkom imovinom u stambenoj zgradi i njenoj neposrednoj okolini (krov, podrum, zajedničke prostorije, liftovi, stepeništa, holovi, terase, fasade, vodovodne, kanalizacione i električne instalacije, šahte, trotoari, vrtovi itd.) potrebno je da osnuju Skupštinu stanara zgrade.

Da bi održali osnivačku sednicu Skupštine (stanara) zgrade potrebno je organizovati Inicijativni odbor (najmanje jedan član) koji će pripremiti uslove za održavanje pomenute konstitutivne sednice Skupštine stanara.

Da bi bila održana konstitutivna sednica Skupštine stanara Inicijativni odbor treba da prikupi osnovne podatke o:
- ukupnom broju stanova u zgradi,
- ukupnom broju poslovnog prostora u zgradi,
- ukupnom broju i površini ostalog prostora u zgradi, (to može da se uradi i posle osnivanja skupštine)
- vlasničkoj strukturi stambenog, poslovnog i ostalog prostora u zgradi,
- vrsti i strukturi zajedničke imovine u zgradi, (to može da uradi i posle osnivanja skupštine).
- zakonskoj regulativi koja uređuje stambenu problematiku, (Zakon, uredbe, odluke).
- vlasnicima stambenog, poslovnog prostora i ostalog prostora i nosiocima stanarskog prava odnosno prava korišćenja u zgradi. (Ime, prezime, matični broj, adresa prebivališta, telefon, e mail…)

Na osnovu prikupljenih podataka Inicijativni odbor će utvrditi ukupan broj članova Skupštine stanara, pripremiti dnevni red i predloge za radna tela, predloge opštih akata i odluka Skupštine stanara.
Često naši ljudi smatraju da je za osnivanje skupštine dovoljno da se okupi većina stanara pa makar i ne bili ispunjeni svi gore navedeni uslovi, ali odluke takve skupštine su lako oborive na svakom sudu i praktično ilegalne.Ukupan broj članova Skupštine stanara čini zbir vlasnika stanova, vlasnika poslovnog i ostalog prostora u zgradi sa pravom glasa i poslovnom sposobnošću, kao i njihovih ovlašćenih predstavnika.
Za održavanje sednice skupštine stanara potrebno je obezbediti prisustvo većine od ukupnog broja članova Skupštine zgrade ili lica ovlašćenih od strane vlasnika. Poželjno je da konstitutivnoj sednici Skupštine prisustvuju svi članovi Skupštine, (a ako to nije moguće poželjno je da se nakon održavanja konstitutivne sednice urade dokumenta u kojima će svi članovi skupštine pismenim putem iskazati svoju saglasnost ili protivljenje sa usvojenim dokumentima na konstitutivnoj sednici bez obzira da li su ta dokumenta bila prethodno usvojena aklamacijom (dizanjem ruke) većine prisutnih.

Odluke koje se odnose na tekuće održavanje zgrade donosi Skupština zgrade većinom glasova prisutnih članova.

Odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade donosi Skupština zgrade, saglasnošću članova skupštine kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Da bi se održala sednica Skupštine Inicijativni odbor treba da pripremi predloge za usvajanje Pravilnika o radu Skupštine (nije neophodno za manje skupštine, već se mogu doneti na nivou odluka) i izbor radnih tela Skupštine.

Pravilnikom o radu Skupštine definišu se pravila rada Skupštine i ovaj akt, na osnovu predloga Inicijativnog odbora trebalo bi da, zajedno sa izborom radnih tela, bude prva tačka dnevnog reda u radu Skupštine.

Radna tela Skupštine čine:
- Verifikaciona komisija (sastavljena od tri člana koji će utvrditi identitet i validnost članova Skupštine),
- Radno predsedništvo (predsedavajući, predstavnik Inicijativnog odbora, zapisničar),
- Izborna komisija (tri člana). (Nije neophodna za skupštine do 50 članova, već  ulogu veririkacione komisije i izborne komisije ima radno predsedništvo.

Sednici Skupštine stanara zgrade mogu prisustvovati i ostali stanari u zgradi kao i pozvana stručna i pravna lica koja Skupštini mogu dati stručna i pravna tumačenja za pojedine tačke dnevnog reda.

Pored pripreme predloga za izbor radnih tela Skupštine Inicijativni odbor treba da pripremi i predlog Opštih akata (Statut Skupštine stanara, Pravilnik o materjalno finansijskom poslovanju, Katalog zajedničke imovine Skupštine stanara, Program rada za naredni period itd.), kao i Odluke o kućnom redu, Odluke o održavanju zgrade, itd.

Za skupštine sa manjim brojem članova i sa manjim obimom plana rada – program rada kako u broju poslova tako i u materijalno finansijskom smislu ovi akti nisu neophodni osim Programa - plana rada. U sklopu plana ili posebno može se planirati budžet za određeno investiciono i redovno održavanje i ostale planirane troškove kako bi se znalo kolika su maksimalna sredstva za određene aktivnosti.

Ovi akti nisu neophodni za manji broj članova i za manji obim plana rada – program rada kako u broju poslova tako i u materijalno finansijskom smislu, osim Programa - plana rada. U sklopu plana ili posebno može se planirati budžet za određene investiciono i redovno održavanje i ostale planirane troškove kako bi se znalo kolika se maksimalna sredstva mogu izdvojiti za određene aktivnosti.

Nakon usvajanja Opštih akata i potrebnih odluka Skupština stanara treba da izabere ovlašćena lica (Izvršni odbor i Nadzorni odbor). Ni
je neophodno za funkcionisanje skupštine, sve zavisi od obima posla i broja članova.

Izvršni odbor (predsednik Skupštine stanara, zamenik predsednika Skupštine stanara i sekretar Skupštine stanara) tokom četvorogodišnjeg mandata sprovodi donete odluke i stara se o celokupnoj imovini Skupštine stanara.

Osnovni organi Skupštine  su predsednik i zamenik predsednika, bez kojih Skupština ne može da radi i postoji.

Nadzorni odbor (najmanje tri člana) će tokom četvorogodišnjeg mandata vršiti kontrolu rada Izvršnog odbora u skladu sa Opštim aktima Skupštine i zakonskom regulativom.

Radi javnosti u radu Skupština stanara može u svojim Opštim aktima utvrditi i osnovne principe javnosti rada svojih organa.

Primer organizacije i rada Skupštine:

- Obrazac zapisnika sa konstitutivne sednice skupstine
- Program rada Skupstine stanara zgrade,
- Registracioni list
- Statut,
- Poslovnik o radu Skupštine zgrade,
- Pravilnik o materijalno finansijskom poslovanju,
- Katalog imovine zgrade,
- Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama.
- Uredba o održavanju stambenih zgrada
Ovde možete preuzeti većinu potrebnih dokumenata.


REGISTROVANjE SKUPŠTINE ZGRADE

Stambena zgrada kao pravno lice ima račun i pečat.

Predsednik Skupštine zgrade zastupa stambenu zgradu u pravnim poslovima sa trećim licima, pred organima uprave i pravosudnim organima.
Posle konstituisanja Skupštine zgrade i izbora predsednika, potrebno je da predsednik Skupštine zgrade u pisarnici opštine podnese na overu zapisnik sa konstitutivne sednice sa potpisima vlasnika. Kopija zapisnika ostaje u opštini, a overeni original zapisnika treba iskopirati za dalje poslove.


IZRADA PEČATA I OTVARANjE RAČUNA

Na osnovu overenog zapisnika radi se pečat Skupštine zgrade kod pečatoresca. Posle izrade pečata treba napraviti ovlašćenje za predsednika za zastupanje u daljim pravnim poslovima i deponovati potpis na OP obrascu kod nadležnog suda.

U Zavodu za informatiku i statistiku, Tiršova 1, dobija se Potvrda o matičnom broju Skupštine zgrade. Zatim se, u nadležnoj Poreskoj upravi za teritoriju opštine na kojoj se nalazi zgrada, dobija PIB (poreski identifikacioni broj). Za otvaranje poslovnog računa u banci potrebno je poneti zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine zgrade i potvrde o PIB-u i matičnom broju, kao i overen OP obrazac.

Ovime je Skupština zgrade i praktično postala pravno lice i može da sklapa sve vrste ugovora i obavlja druge pravne poslove.

PROPISI:

Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 44/95, 46/98, 1/01)

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama Brој HIII – оd 10.07.1996. gоdinе Dоpunjеnо 21.04.2002. gоdinе
Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova I („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 43/93)